Hukukun Temel Kavramları Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde ortaya çıkan bir yaptırım türüdür?
Örf-adet hukuku aşağıdakilerden hangisinde uygulama alanı bulur?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının temel özelliklerinden biridir?
Teokratik temellere dayanan yani, dinsel yönetimin benimsendiği, dinsel kuralların etkin olduğu toplumlarda din kuralları hangi kurallar ile eş anlamlı ve eş değerdir?
“Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanması için kanunla uygun bulunmasına gerek yoktur. Anayasa'mıza göre ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi yılı aşmayan anlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hâllerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla yayımlanma ile yürürlüğe konabilir.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Türk hukukunda irade serbestisi esastır ancak, kişiler serbest iradeleri ile bir konuda kararlaştırma yapmazlarsa doğacak boşluk aşağıdaki kurallardan hangisi ile doldurularak taraflar arası ilişkilere olabildiğince az müdahale sağlanmış olur?
Aşağıdakilerden hangisi hem bir hukuk disiplininin hem de hukuk araştırmasında kullanılan bir yöntemin adıdır?
Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Hukuku salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören ve onun kendine özgü bir doğası olduğunu yadsıyan hukuk ideolojisine ne ad verilir?
Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda, davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakmakla yetkilidir?
Fıkıh’ın, İslam Hukuku’nda işlenen ve suç sayılan fiiller ile bunlara uygulanacak yaptırımları gösteren kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?
Davalının, davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunu kabul etmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmekten çekinmesini haklı gösterecek karşı sebepleri ileri sürmesine ne ad verilir?
Özel haklar, kullanılmalarının yarattığı hukuki etki bakımından amaçlarına göre ayrıma tâbi tutulduğunda, değiştirici yenilik doğuran hak aşağıdakilerden hangisidir?
Hakkın korunması söz konusu olduğunda, aşağıdaki dava türlerinden hangisi ile davacı mahkemeden davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesini talep eder?
Temel inceleme konuları; “devletin tanımı, öğeleri, tarihsel gelişimi, devlet yapıları ve insan hakları” olan, hukuk felsefesi ve Anayasa Hukuku ile yakın ilişkili olarak nitelendirilen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Aile Hukuku kapsamında incelenen bir kavramdır?
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen, bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu hukukunun temel kaynaklarından biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın