İktisada Giriş 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi kamunun da yer aldığı dışa açık bir ekonominin toplam harcama fonksiyonunu temsil eder?

Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?
Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisindeki reel artışına ne ad verilir?
Ticari bankaların iskonto ettirdikleri bir senedi, likidite sağlamak amacıyla merkez bankasında yeniden iskonto ettirmelerine ne ad verilir?
Diğer bütün şartlar sabit iken reel faizlerdeki bir artışın ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları fonksiyonu C=120+0,6 Y ve planlanmış otonom yatırım harcamaları 80 birimdir. Bu ekonomide otonom yatırımlar 20 birim artarsa, denge toplam gelir düzeyi kaç birim artar?
Bir ülkede kısa dönemde istihdamın artması için öncelikle gerçekleştirilmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
I. Fiyatlar genel düzeyi
II. Reel gelir
III. Faiz oranı

Para talebi yukarıda verilen değişkenlerden hangisi ya da hangileri ile pozitif yönlü ilişki içindedir?
%100 rezerv bankacılığı olan bir ekonomide kısmi rezerv bankacılığına geçilmesi aşağıdakilerden hangisini artırır?
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi farklı fiyatlardan talep edilen nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarı ile bu fiyatlar arasındaki ilişkiyi ifade eder?
Esnek döviz kuru sisteminin uygulandığı dışa açık bir ekonomide, net dış ticaret artışı aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna neden olur?
Aşağıdakilerden hangisi toplam talep (AD) eğrisinin sağa kaymasına sebep olur?
Toplam tüketim harcamalarının cari harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi geçici (friksiyonel) işsizliğin ortaya çıkmasına neden olur?
Aşağıdakilerden hangisi “para” kavramına bir örnek değildir?
Toplam arz (AS) eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
I. Fiyat ve ücretlerin dondurulması
II. Sabit döviz kuru
III. Mali disiplin ve parasal reform
IV. İhracatın liberalizasyonu

Yukarıdakilerden hangileri Heteredoks istikrar programlarının yürütülmesinde kullanılan temel araçlar arasında yer alır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın