İktisada Giriş 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?
XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, makro iktisadın ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur?
Makro iktisadın davranışlarını incelediği temel gruplar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamasının değişimini yansıtır?
Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, bir yatırımın maliyetini ifade eder?
Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın