İktisada Giriş 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi firmaların yatırım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelir dışındaki faktörler tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Türkiye’deki verimlilik artışlarının rakip ülkelere göre daha düşük olmasının uzun dönemde Türkiye’de yaratacağı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Cari fiyatlarla hesaplanmış GSMH’yi reel olarak hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisinde iktisadi büyüme formülü doğru olarak verilmiştir?
Bir ekonomide,
Tüketim Harcamaları: 80.000 Türk Lirası,
Yatırım Harcamaları: 15.000 Türk Lirası,
Kamu Harcamaları: 30.000 Türk Lirası,
Net İhracat: 70.000 Türk Lirası,
Net Faktör Gelirleri: 50.000 Türk Lirası
Amortismanlar: 3.000 Türk Lirası
Buna göre Safi Milli Hasıla kaç Türk Lirası’dır?
Ekonomik büyümenin en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir ?
Ekonominin bütün olarak ele alındığı ve bütün içindeki birimlerin ayrı ayrı dengeleri değil de tüm dengenin araştırıldığı, iktisadın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
I. Deflatör
II. Yurtiçi Fiyatlar Genel Düzeyi
III. Yurtdışı Fiyatlar Genel Düzeyi

Yukarıdakilerden hangileri reel döviz hesaplamasında kullanılan değişkenlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasını sağlayan önemli üretken faktörlerden biri değildir?
Türkiye İstatistik Kurumu (2012) verilerine göre, Türkiye’nin harcama bileşenlerinden kamu harcamaları 2011 yılında kaç milyar Türk Lirasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi “Büyük Bunalım” döneminin özellikleri arasında sayılamaz?
Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
I. Gelir
II. İşsizlik oranı
III. Sağlıklı yaşam süresi

Yukarıdakilerden hangileri İnsani Gelişme Endeksi (İGE) hesaplamalarında göz önüne alınan kriterlerden biri değildir?
Bir ekonomide çalışıyor görünmelerine rağmen iş alanından çekilmeleri durumunda, üretimde hiçbir azalmanın olmadığı kişilerin oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Reel faiz oranı sabit kalmak şartıyla yatırımcıların gelecekle ilgili beklentileri olumlu olduğunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?


Yukarıdaki tabloya göre 2001 yılındaki ortalama tüketim eğilimi kaçtır?
Bir ekonomide;
2011 yılı reel Gayrisafı Safi Yurtiçi Hasıla 135 milyar Türk Lirası,
2012 yılı reel Gayrisafi Safi Yurtiçi Hasıla 150 milyar Türk Lirasıdır.

Buna göre bu ekonomide büyüme oranı yüzde kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi, ulusal bir ekonominin yıllara göre performans değerlendirmesinde kullanılan önemli değişkenlerden biridir?
Keynesyen teoriye göre tüketim fonksiyonun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın