İktisada Giriş 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?
Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
İkiz açık nedir?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?
Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
“Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı kimdir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın