İktisada Giriş 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?
Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın