İktisada Giriş 2 Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

GSYH deflatörünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde, üretim faktörlerinin bir araya nasıl getirileceğine dair bilgileri kapsar?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Okun yasası aşağıdakilerden hangisini ölçen bir katsayıdır?
Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?
Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?
Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
Toplam talep eğrisinin eğimini etkileyen döviz kuru etkisi, aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?
Günümüzde emek gücü yüzde kaç oranında istihdam edildiğinde, ekonomide tam istihdamın gerçekleştiği kabul edilir?
Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın