İktisada Giriş 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?
"Bırakınız yapsınlar - Bırakınız geçsinler" felsefesi aşağıdaki iktisadi ekollerden hangisi tarafından savunulmuştur?
Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?
Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ekonomik birimin sahip olduğu varlıklarının toplamından, borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen miktara ne ad verilir?
Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
"Ödünleşim" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH'nın sağlıklı sonuç vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın