İktisada Giriş 2 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

"Bırakınız yapsınlar - Bırakınız geçsinler" felsefesi aşağıdaki iktisat ekollerinden hangisi tarafından savunulmuştur?
Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?
Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamına ne ad verilir?
İş gücüne yeni katılanları ve işinden çıkarılanları ya da yeni iş arayanları kapsayan ve geçici işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
Gayri safi yurtiçi hasılaya aşağıdakilerden hangisi eklendiğinde, gayri safi milli hasılaya ulaşılır?
Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan unsurlardan biri değildir?
İnsani Gelişme Endeksi, aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Devletin topladığı vergilerden, hanehalklarına transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?
Nominal faiz oranından, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranının çıkarılmasıyla elde edilen faiz oranına ne ad verilir?
"Tasarruf" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
"Ödünleşim” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?
Üretimin (hasılanın), bunu yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkede kişi başına gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın