İktisada Giriş 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?
Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın