İktisada Giriş 2 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?
Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?
"Tasarruf" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,2 ise vergi çarpanının değeri kaçtır?
Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
Para yetkililerinin ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına ne ad verilir?
İşlem maliyetinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
I. Servetteki artış, para talebini azaltır.
II. Risk, para talebini artırır.
III. Parasal olmayan varlıkların likitidesindeki artış, para talebini artırır.
IV. Parasal varlıkların nominal getirisindeki artış, para talebini artırır.

Para talebi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Yapılan araştırmalara göre, para talebinin gelir esnekliğinin değeri yaklaşık olarak kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin portföy dağıtım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında yer alan önlemlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonlarından biri değildir?
Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
I. Emek dışı girdi fiyatları
II. Arz şokları
III. Talep şokları
IV. Ücret oranları

Yukarıdakilerden hangileri, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörler arasında yer almaz?
Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın