İktisada Giriş 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
İkiz açık ne demektir?
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın