İktisada Giriş 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin temel kaynaklarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkilerinden biri değildir?
GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
GSYH deflatörü nedir?
Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken gözden kaçırılan ekonomik unsurlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarhk kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir?
Ekonomideki toplam tasarrufların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar.
Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
Cari fiyatlarla hesaplanmış GSMH’yi reel olarak hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın