İktisada Giriş 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamının kullanılmasına verilen addır?
Piyasada geçerli olan ücreti kabul ettiği takdirde çalışabilecek durumda olan, ancak iş olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla arasındaki farklardan biridir?


Yukarıdaki tabloya göre 2013 yılındaki reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla kaç Türk Lirasıdır?
Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
Toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık bir kısmının tüketim harcamalarına gittiğini belirten gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Bir tüketicinin 2000 Türk Lirası olan geliri 2500 Türk Lirası’na çıkmıştır. Bu tüketicinin ortalama tüketim eğilimi 0,7 ise bu dönemdeki tasarruf miktarı kaç Türk Lirasıdır?
Safi Milli Hasıla’dan devlete ödenen vergilerden sonra kalan kısmına ne denir?
Bir ülkede iktisadi büyümenin gerçekleştiğini varsayılırsa o ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin önemli bir faktörü olan sermaye olarak adlandırılamaz?
Doğal işsizlik oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
Kamunun yar aldığı dışa kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları fonksiyonu C=50+0,75 Y planlanmış otonom yatırım harcamaları 100 birim, kamu harcamaları 80 birim ve net vergiler 0 birimdir. Bu ekonomide denge toplam gelir düzeyi kaç birimdir?
Fiyatlar genel düzeyinin değişebildiği bir ekonomide, toplam gelir-harcama yaklaşımına göre toplam harcamanın potansiyel GSYH’den daha küçük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun olmadığı dışa kapalı bir ekonomide gelirin toplam harcamalardan az olması durumunda ortaya çıkan sonuçlardan birisidir?
AD - AS analizi içerisinde kısa dönemli dengedeki reel milli gelir düzeyi, tam istihdam milli gelir düzeyinden fazla olduğunda meydana gelen fark aşağıdakilerden hangisidir?
Toplam arz (AS) eğrisi ile ilgili aşağıdaki iddialardan hangisi doğrudur?
Toplam talep (AD) eğrisi aşağıdaki nedenlerden hangisi yüzünden sağa kayar?
I. Sıkı para politikası
II. Döviz kurunun devalüasyonu
III Sübvansiyonların kaldırılması
IV. Ücret kontrolleri

Ortodoks istikrar programları, ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için yukarıda verilen araçlardan hangilerini kullanmaktadırlar?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının temel amaçları arasında yer almaz.
Sınavı Bitir

Yorum Yapın