Anayasa Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir anayasayı kendi koyduğu değiştirilme kurallarına uygun olarak değiştirme iktidarına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının sertliğe ilişkin hükümlerin etkinliğini büyük ölçüde zedelemiştir?
Kanun-i Esasi’nin 1909 değişikliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biri değildir?
1982 Anayasasının yapımı sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin başlıca varlık koşullarından biridir?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmaya yetkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre anayasa değiştirme usulünün bir unsuru değildir?
1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerini onaylama yetkisi aşağıdakilerden hangisi ile birlikte kullanılmaktadır?
Kuvvetler ayrılığı aşağıdakilerden hangisi ile özdeşleştirilmiştir?
Başbakan ve bakanların siyasal sorumluluklarının araştırılmasına imkan veren denetim aracına ne ad verilir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yasama dokunulmazlığı bakımından doğrudur?
Kanun teklifi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal bakımından yanlıştır?
Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Üniversite rektörlerini aşağıdakilerden hangisi seçer?
“Bîr davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.” 1982 Anayasasında yer alan bu hüküm aşağıdaki anayasaya uygunluk denetimi yöntemlerinden hangisini düzenlemektedir?
Aşağıdakilerden hangisi soyut norm denetimine başvurabilir?
Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olabilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın