Anayasa Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bir anayasayı kendi koyduğu değiştirilme kurallarına uygun olarak değiştirme iktidarı aşağıdakilerden hangisidir?
Yapılması ve değiştirilmesi olağan kanunlardan farklı ve daha güçleştirici yöntemlere tabi kılınan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi federal devlet değildir?
Devletin mutlak iktidarının birey hürriyetleri lehine sınırlandırıldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi katı anayasa yöntemlerinden biri değildir?
1924 Anayasası’nın öngördüğü hükümet sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Kamu iyiliği, ancak toplum içindeki çeşitli grupların varlığından ve bunlar arasındaki özgür tartışma ve pazarlıklardan doğar.” ifadesini tanımlar?
Aşağıdakilerden hangisi ile padişah ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?
Laiklik ilkesinin Türk anayasal düzenine girdiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile oluşan geçici anayasa döneminde yasama ve yürütme yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?
1982 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen "Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın yapım sürecinde Kurucu Meclis’in görevlerinden biri değildir?
1961 ve 1982 Anayasalarının yapım sürecindeki benzerliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hürriyetçi demokrasilerin büyük bölümünde kanunlara ve yasama meclisleri içtüzüklerine bırakılan bazı konuların düzenlenmesine girişilmiş olması 1982 Anayasasının hangi özelliğinin bir sonucudur?
Her seçmenin bir oyunun olduğu seçim aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet başkanının veraset yoluyla göreve geldiği rejim aşağıdakilerden hangisidir?
Yargı bağımsızlığının ilgili olduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Kanunların genel ve soyut nitelik taşıması, kapsadığı herkese eşit olarak uygulanmasına ne ad verilir?
1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulmasının mümkün olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın