Anayasa Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisinin hukuk düzenindeki diğer tüm norm tiplerinden üstün olduğu kabul edilir?
Tanzimat ve Islahat Fermanları’nda yer alan ilkeler aşağıdakilerden hangisinin gelişimi bakımından önemlidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlıca özelliklerinden biri değildir?
Laiklik ilkesi aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile anayasal sistemimize girmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın incelemesinden geçer?
Asli kurucu iktidarın ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi idari yargının denetimine tâbi değildir?
Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM tatilde veya ara vermede iken meydana gelen ani bir silahlı saldırı karşısında silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verme yetkisine sahiptir?
Meclis araştırmasının açılması en az kaç milletvekilinin imzalayacağı bir önerge ile istenir?
Kanun teklifi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Aşağıdakilerden hangisi iyi işleyen bir demokrasinin vazgeçilmez şartlarından biridir?
1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisine Cumhurbaşkanını, vatana ihanetle suçlama yetkisi tanınmıştır?
Halk tarafından seçilme usulü cumhurbaşkanının aşağıdaki özelliklerinden hangisini güçlendirir?
Genelkurmay Başkanını aşağıdakilerden hangisi atar?
Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlardan sorumlu olmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Bir kanunun anayasaya uygunluğuna ilişkin olarak yapılan düzeltici denetim aşağıdaki aşamalardan hangisinde söz konusu olur?
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılama yetkisine sahip değildir?
Hâkimlerin bağımsızlığını korumaya hizmet eden en önemli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimi kapsamında iptal davası açma yetkisi bulunur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın