Anayasa Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi federalizmin doğal sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir?
1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisi güçlendirilmiştir?
Hukuk devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cumhurbaşkanı, milletlerarası antlaşmaları aşağıdaki işlemlerden hangisinin çıkarılması üzerine onaylar?
Kurucu iktidarın anayasa ile çizdiği sınırlar içinde kalarak, devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanan iktidar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın incelemesinden geçer?
Yasama organının yürütme organı karşısında yöntemsel bağımsızlığını sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek yüz kızartıcı suçlardan biri değildir?
Bütçe kanunlarının cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisinin kapsamı dışında tutulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Yasama uyumsuzluğu durumundaki bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Olağanüstü hâl ilanının onanmasına ilişkin işlemi aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?
Bakanlar Kurulu aşağıdaki işlemlerden hangisiyle göreve başlar?
Karşı imza kuralının geçerli olduğu hükümet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili yetkilerinden biridir?
Türk hukukunda kanunların anayasaya uygunluğu hakkında hüküm verme yetkisi istisnasız olarak ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisiyle Anayasa Mahkemesi’ne tanınmıştır?
Yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?
1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimine başvurma yetkisi yoktur?
Hâkimlerin bağımsızlığı ilkesi aşağıdakilerden hangisinin vazgeçilmez şartıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın