Anayasa Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi katı anayasa sisteminde tali kurucu iktidarın anayasayı değiştirme yöntemlerinden biri değildir?
Değiştirilmesi normal kanunlardan farklı ve daha güçleştirici şartlara bağlanmış anayasaya ne ad verilir?
Tali kurucu iktidar ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Dikey iktidar bölüşümünün en gelişmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık akımını ortaya çıkaran etkenlerden biridir?
Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM, ilk kez egemenliğin kullanımını başka organlarla paylaşmak zorunda kalmıştır?
Çoğulcu demokrasi anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yasama ve yürütme kuvvetlerinin, yasama organında birleşmesi ile oluşan hükümet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin sosyal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama müdahalesini gerekli kılan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki anayasalardan hangisi meclis hükümeti sistemini benimsemiştir?
Yasama sürecine basitlik ve sürat getirmek için 1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisi kaldırılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi halkoylaması ile kabul edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamaması kuramına ne ad verilir?
1982 Anayasası'na geçiş döneminde kurucu iktidar yetkisine sahip olan organ aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin din özgürlüğü yönünü oluşturan unsurlardan biridir?
Oy hakkının belirli bir servete sahip olma şartına bağlanması aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırılık teşkil eder?
Yapılan bir seçimde seçmenlerin, temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini engelleyen seçim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet yönetiminin vazgeçilmez şartlarından biridir?
Türkiye’de laiklik ilkesi kaç yılında kabul edilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın