Anayasa Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Devletin mutlak iktidarının birey hürriyetleri lehine sınırlandırıldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi federal devletlerden biridir?
1961 Anayasası’nın benimsediği demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ile padişah ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?
Hürriyetçi demokrasilerin büyük bölümünde kanunlara ve yasama meclisleri içtüzüklerine bırakılan bazı konuların düzenlenmesine girişilmiş olması 1982 Anayasasının hangi özelliğinin bir sonucudur?
Siyasi karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkları gidermek üzere 1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisi kaldırılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi devlet başkanının veraset yoluyla göreve geldiği rejim tipidir?
Her seçmenin bir oyunun olduğu seçim aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM içtüzüğünün yargısal denetimini yapmaya yetkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkilerinden biridir?
1982 Anayasası’na göre anayasa değişiklik teklifi için yetersayı oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanunların yayınlanması görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Siyasi parti grupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türkiye’de tek seçim çevresi olarak kabul edilen bir ilde en fazla kaç milletvekili seçilebilir?
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir şekilde boşalması halinde yerine geçici olarak kim vekâlet eder?
Cumhurbaşkanının aşağıdaki mahkemelerden hangisine üye seçme yetkisi bulunmamaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden biridir?
Aşağıdaki anayasalardan hangisi yargı fonksiyonuna ilişkin hiçbir düzenleme öngörmemiştir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Anayasa Mahkemesi’nin bütün üyelerini yasama organı seçer?
Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilemez?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın