Anayasa Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biridir?
dayandırılması 2. Aşağıdaki devletlerden hangisinin yazılı bir anayasası yoktur?
Anayasanın üstünlüğü ilkesinin gerçekleştirilebildiği ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanmasında bir ön çalışma organı olarak faaliyet yürütmüştür?
Cumhurbaşkanı seçimi aşağıdaki anayasalardan hangisinin kabulü için yapılan halkoylaması ile birleştirilmiştir?
Belirli koşulları taşıyan kişilerin birden fazla oy hakkına sahip olması aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırılık teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın başlangıç bölümünde yer alan ilkelerden biri değildir?
Anayasa değişikliklerine ilişkin halkoylamasının usulüne uygun olarak yapılmasını aşağıdakilerden hangisi denetler?
Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bir devletin temel siyasal yapısını, yaptığı ya da değiştirdiği anayasa ile belirleyen iktidar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin parlamento kararlarının yargısal denetimini yapma yetkisine sahiptir?
Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2017 Anayasa değişikliği sonrasında Milli Güvenlik Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerinden biridir?
Olağanüstü hâl ilanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisi 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla kaldırılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye atama yetkisine sahiptir?
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın