Anayasa Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun ilgi alanına girmez?
Kanun-i Esasi’nin kabulüne kadarki Osmanlı devlet yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhurbaşkanı seçimi aşağıdaki anayasalardan hangisinin kabulü için yapılan halkoylaması ile birleştirilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümü ilkelerinden biridir?
Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?
Kurulmuş iktidar, hukukiliğini aşağıdakilerin hangisinden alır?
Türkiye’de gerçekleştirilen anayasa değişikliklerinin denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının yargısal denetimini yapmakla yetkili kılınmıştır?
Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek yüz kızartıcı suçlardan biri değildir?
Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmak gerekir?
2017 Anayasa değişikliği ile kaldırılan hükümeti denetleme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl ilanında bulunma yetkisine sahiptir?
Olağanüstü hâl ilanı kararının onanmasına ilişkin işlemi aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisine sahiptir?
Türk anayasa yargısında hukukun genel ilkelerinin ölçü norm olarak kullanılmasının pozitif temelini aşağıdaki ilkelerden hangisi oluşturur?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk normu koymayan bir kanun olmasına karşın Anayasa Mahkemesi’nin denetim alanının kapsamına girer?
Aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimine başvurma yetkisi bulunur?
Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisi 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla kaldırılmıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın