Anayasa Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmesi kuramcılarından biridir?
Aşağıdaki anayasalardan hangisi meclis hükümeti sistemini benimsemiştir?
Genel ilkeleri düzenleyen ve bunların uygulanma biçimlerini kanunlara bırakan anayasa tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yapılan bir seçimde seçmenlerin, temsilcilerini doğrudan doğruya seçmeleri esasına dayanmayan seçim yöntemini ifade eder?
Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının yargısal denetimini yapmakla yetkili kılınmıştır?
Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1982 Anayasası’nın öngördüğü anayasayı değiştirme usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek suçlardan biri değildir?
Milletvekillerinin herhangi bir yürütme görevi kabul etmelerini önlemek için geliştirilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyelerinin hukuki statüsü bakımından mutlak muaflık sağlar?
Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmak gerekir?
Olağanüstü hâl ilanı kararının onanmasına ilişkin işlemi aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirir?
Aşağıdakilerden hangisi 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl ilanında bulunma yetkisine sahiptir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisine sahiptir?
Hakimler ve Savcılar Kurulu üye sayısı kaçtır?
Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisi 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla kaldırılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimine başvurma yetkisi bulunur?
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın