Anayasa Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bugünkü anlamında ilk anayasalar kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi federal devletlerden biridir?
Tanzimat ve Islahat Fermanı aşağıdakilerden hangisinin gelişiminde önemli bir etkiye sahip olmuştur?
1961 Anayasası’nın benimsediği demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının başlıca özelliklerinden biri değildir?
1982 Anayasası yürütme organı içinde aşağıdakilerden hangisinin ağırlığını arttırmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi milli devlet ilkesinin önemli sonuçlarından biridir?
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin varlığı laiklik ilkesi bakımından tartışmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkilerinden biridir?
Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik ölçüte göre tasnifini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın incelemesinden geçer?
Bir milletvekilinin Bakanlar Kurulunca verilecek bir görevi kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin kararına bağlıdır?
TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi istifa eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi konusunda karar almaya yetkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden biridir?
Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlardan dolayı sorumlu olmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Parlamenter rejimin en önemli ve tanımlayıcı unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Anayasa Mahkemesi’nin bütün üyelerini yasama organı seçer?
Askeri Yargıtay üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılama yetkisine sahip değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın