Anayasa Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biridir?
Çoğunluğun yönetim ilkesini azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran siyasi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki anayasalardan hangisi anayasa hükümleri için öngörülen değiştirme yasağının kapsamını genişletmiştir?
Türkiye'de tek dereceli sisteme göre yapılan ilk seçimler ne zaman gerçekleştirilmiştir?
Türkiye’de gerçekleştirilen anayasa değişikliklerinin denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1924 Anayasa düzeninde anayasa değişikliği yapılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yürütme organına bırakılmış mahfuz bir düzenleme yetkisinin bulunmadığını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Kurulmuş iktidar, hukukiliğini aşağıdakilerin hangisinden ahr?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’de genel görüşme açılmasını isteyebilir?
Kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
YSK, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç kaç ay içinde seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayılarını saptar?
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek yüz kızartıcı suçlardan biri değildir?
Cumhurbaşkanı geçici olarak yurt dışına çıktığında Cumhurbaşkanlığı makamına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?
Aşağıdakilerden hangisi karşı imza kuralının bir sonucudur?
TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi meclis hükümet sisteminin bulunduğu monist bir yürütme organına sahiptir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa düzeninde Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biridir?
1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerinin dörtte üçünü (3/4) aşağıdakilerden hangisi seçer?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk normu koymayan bir kanun olmasına karşın Anayasa Mahkemesinin denetim alanının kapsamına girer?
Yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın