Anayasa Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisinin hukuk düzenindeki diğer tüm norm tiplerinden üstün olduğu kabul edilir?
Federal devletlerde merkezi yönetim ile federe devletler arasındaki yetki bölüşümünün ihlalini önlemek için aşağıdakilerden hangisinin varlığı zorunludur?
İnsanların yaşamlarını ve haklarını güvenceye kavuşturmak amacıyla bir kısım haklarını üstün bir otoriteye devretmelerini ifade eden görüşe ne ad verilir?
Devlet iktidarının etkin biçimde sınırlandırıldığı yönetim aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet erklerinin aynı kişide ya da organda toplanması aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına yol açar?
Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir devlet kuvvetinin çeşitli organlar arasında bölüşülmesine ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele döneminde yeni siyasi rejimin adının konması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Çoğunluğun yönetim ilkesini azınlığın temel haklarıyla bağdaştıran siyasi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasal döneminin en önemli yeniliklerinden biri olmasına karşın anayasada baştan beri var olmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanmasında bir ön çalışma organı olarak faaliyet yürütmüştür?
1982 Anayasası ile yasama sürecine sürat ve basitlik kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisinin güçlendirilmesine öncelik verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi kazüistik yöntemle anayasa hazırlanmasının sakıncalarından biridir?
1982 Anayasasının geçici 4. maddesiyle öngörülen siyasal faaliyet yasağı, hangi tarihte yapılan anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal düzene girmiştir?
2010 Anayasa değişikliği ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin kapsamı genişletilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyete ilk kez bir devlet şekli anlamını vermiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk seçim mevzuatına göre seçimlerde oy kullanabilmek için aranan şartlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumla devlet kurumlan arasında köprü oluşturan kendine özgü kuruluşlardır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın