Sosyolojiye Giriş Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın içine nasıl işlediğini göstermek ve ataerkil toplumsal yapı içinde güçsüz durumda olan kadınları güçlendirmek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli sayıda insanın toplumsal grup sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Önerme ile hipotez arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerdeki üç temel yaklaşımın ortak özelliğidir?
Aşağıdaki toplum tiplerinden hangisi diğerlerinden daha önce ortaya çıkmıştır?
Toplumun aktif, yaratıcı ve yorumlama kabiliyeti olan insan özneler tarafından gündelik yaşamda her gün yeniden inşa edildiğini savunan ve böylece bireyleri toplumsal dünyanın şekillenmesinde daha aktif olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’na bağlı olarak ortaya çıkan ve eleştirel teori olarak bilinen yaklaşımın temsilcilerinden biri değildir?
İlk olarak Durkheim’ın çalışmalarında şekillenen, daha sonra sosyal antropolojide Radcliffe-Brown ve Malinowski tarafından geliştirilen son olarak da Amerikan sosyolojisinde Parsons tarafından geliştirilen yaklaşımın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyoloji bağımsız bir akademik disiplin olarak hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
Toplumsal olguların bireylerin dışında bir gerçeklikleri olduğunu ve bireyler üzerinde baskıcı ve sınırlandırıcı bir güçle donatıldıklarını savunan ve onları sosyolojinin çalışma nesnesi olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Dünya sisteminin merkez, yarı çevre ve çevre ülkeler arasında bir işbölümüne dayandığını iddia eden toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?
Metropol ve uydu kavramlarını kullanarak kapitalist üretim biçiminin güçlü merkez ülkeler ve onlara bağımlı oldukları için azgelişmiş olan çevre ülkeler yarattığını iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Evrim sürecini mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş olarak açıklayan toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx’ın doğu toplumlarında yaşanan değişimleri açıklayabilmek için geliştirdiği üretim biçimi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Yasal-akılcı otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Siyasal iktidarı ekonomik iktidarın yansıması olarak gören ve iktidarın kaynağının ekonomik altyapıda olduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi muhafazakârlık ideolojisinin değer ve inanç sisteminde merkezi bir yer alır?
“Kişisel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla devletin sınırlandırılması” düşüncesi aşağıdaki siyasal ideolojilerden hangisinde görülmektedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın