Sosyolojiye Giriş Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın içine nasıl işlediğini göstermek ve ataerkil toplumsal yapı içinde güçsüz durumda olan kadınları güçlendirmek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir toplumda aşırı veya yetersiz düzeyde bütünleşme intihara yol açabilir; benzer şekilde bir toplumda aşırı veya yetersiz düzeyde düzenleme de intihara yol açabilir diyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
W. W. Rostowe’a göre aşağıdakilerden hangisi modern toplumların geçirdiği aşamalardan biri değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Michel Foucault’nun iktidar olgusuna ilişkin değerlendirmeleri içinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıla kadar kültür kavramının sahip olduğu anlamlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu kuramcılarından biri değildir?
Egemen kültürel değerlere topyekün bir şekilde meydan okuyan grupların kültürüne ne ad verilir?
Bir toplumun ya da toplumsal grubun varlığını devam ettirebilmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu düşünülen düşünce ve ilkelere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi boşanma davası açmak için yasal bir neden oluşturmaz?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik şiddete örnek olarak verilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımında var olan yapısal ilişkilerle ilgili temel alanlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kadının işgücü piyasasında karşılaştığı ayrımcı uygulamalara örnek oluşturmaz?
Pace’nin temsilcisi olduğu, kendinden önceki inanç sistemini kısmen olumlayan; ancak yeni bir açıklama ve yorum getiren, “iletişim olarak din”in kabul gördüğü yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Din ve toplum ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Laisizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Kehrer’in din ve aile arasındaki ilişkiler için önerdiği inceleme konularından biri değildir?
I. Mülke ilişkin suçlar
II. Cinsel suçlar
III. Duygusal suçlar
IV. Alkol, uyuşturucu ve sağlık suçları

Yukarıdakilerden hangileri sınıflandırılan suç tiplerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Sosyolojisinin eğitim-öğretim kurumlan içinde toplumsal yaşam bakımından incelediği konulardandır?
Okulu bir sosyal sistem olarak ele alan ve okuldaki süreçlerin niteliğini toplumsal gereksinimlerin belirlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Sapmanın temelinde toplumsal tepki olduğunu vurgulayarak sapmayı birincil ve ikincil sapma olarak iki gruba ayıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın