Sosyolojiye Giriş Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Önceden belirlenen hipotezlerin sınanması amacıyla, değişkenler arasındaki ilişkilerin dış faktörlerin tamamen kontrol altına alındığı bir ortamda incelenmesine ne ad verilir?
Toplumun üyeleri arasındaki düzenli, kalıcı ve kalıplaşmış ilişkilere ne ad verilir?
Literatürde Marksizmin en önemli düşünce okullarından biri olarak kabul edilen Batı Marksizminin ilk ve en önemli temsilcileri arasında yer alan ve Hegelci Marksistler olarak da isimlendirilen George Lukâcs ve Antonio Gramsci çalışmalarıyla Marksizme siyasal ve kültürel kavramlar üzerinden yeni ve güçlü bir teorik açılım sağlamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu teorik açılımlardan biri değildir?
Feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında ortaya çıkan sosyal problemlerin de sosyal fizik olarak adlandırdığı pozitif bir bilimin gelişimi ile aşılacağını ve bu yeni bilimle toplumun yeni bir yapıya kavuşturulacağını düşünen ve bu nedenle bazı çevrelerin “ilk sosyolog, ilk sosyalist” olarak nitelendirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin çerçevesinde ele alınması kaçıncı yüzyıla dayanır?
Evrimci yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Toplumsal değişme toplumsal evrimle gerçekleşir, toplumlar mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardan organik dayanışmaya doğru toplumlara doğru evrilirler ve evrimin temelinde işbölümü olgusu yer alır.

Yukarıdaki görüşün sahibi olan toplumbilimci kimdir?
1960’larda Latin Amerikalı akademisyenlerin azgelişmişliği Latin Amerika perspektifinden açıklama çabalarını içeren bir dizi kurama verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılması ne ad verilir?
Siyasal anlamda hükümetin meşru güç kullanımına ne ad verilir?
İktidar, yalnızca devletin toplum üzerindeki yönetsel iradesi ile sınırlı değildir. İktidar her yerde ve daha çok bilgi ile ilişkili bir durumdadır; iktidar ve bilgi birbiriyle ilişkili ve biri diğerini üreten bir konumdadır.

İktidar ile ilgili yukarıdaki ifade aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Genellikle bir toplumda azınlıkta olan grupların değer, tutum, inanç ve yaşam tarzına işaret etmek için kullanılan kültür kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Geniş halk kitlelerinin egemen sınıflar tarafından kültürel ve ahlaksal olarak yönlendirilmesini kültürel hegemonya kavramıyla açıklayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Parsons'ın aile içinde kadınların aşağıdaki hangi rollerde uzmanlaşması gerektiği iddiası eleştirilmiştir?
Akrabalığın hem annenin tarafına hem de babanın tarafına bağlı olduğu, iki soyu da kabul eden evliliklere ne ad verilir?
Dini iletişimsel bir yaklaşımla ele alan ve peygamberlerin önceki dinle semboller sistemi tabakasıyla ilişki kurduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Weber'in dünya dinleri diye adlandırdığı dinlerden biri değildir?
Sapmanın kurallarının varlıktılar tarafından yoksullar, erkekler tarafından kadınlar ve yaşlılar tarafından gençler için düzenlendiğini savunan biri sapmaya ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisi literatüründe yer alan başlıca sosyalleşme çeşitlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın