Sosyolojiye Giriş Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Olgular arasındaki ilişkileri en basit ve anlaşılır şekilde açıklamak üzere örgütlenmiş gözlemler, koşullar, tanımlamalar, kavramlar ve ilkeler olarak adlandırılan bilgi sistemine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir?
Kapitalizm, emek gücünün de (ücretli emek şeklinde) bir meta olarak alınıp-satıldığı metalaşmış ve yabancılaşmış toplumsal ilişkilere dayalıdır.

Kapitalizm hakkındaki yukarıdaki ifade kime aittir?
Sosyolojiyi tarihsel yöntem aracılığıyla toplumsal statik ve toplumsal dinamiğin yasalarını keşfedip analiz eden bir bilim olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özelliklerinden biri değildir?
Sibernetik modeller, bilgisayarlar, eğlence ve bilgi endüstrilerinin egemen olduğu çağdaş toplumu analiz etmeye çalışan, bir simülasyon çağında yaşadığımızı, simülasyon sürecinde nesnelerin veya olayların yeniden üretilmesi anlamına gelen similakrların üretildiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
• 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin, siyasal, toplumsal ve kültürel ortamının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
• Fransız devriminin doğal hukuki bireyciliğine karşı çıkar.
• Din, yerel cemaat, lonca, toplumsal sınıf gibi unsurların ahlaki yücelik taşıdığını vurgulayan bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır.

Yukarıda özellikleri sıralanan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplar baskı grupları olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir baskı grubu olarak nitelendirilemez?
"Kültürel Gecikme" kavramını ortaya atan toplum bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Bourdieu, egemen sınıfın kültürünün eğitim sistemi aracılığıyla nesilden nesle aktarılması olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kültür kavramını halkın geleneklerinin, örfünün, sözlü ve yazılı edebiyatının ve estetik ve iktisadi ürünlerinin toplamı olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir etnik, sosyal veya dinsel grup içinde yapılan evliliklere ne ad verilir?
Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Aile kurumundaki değişimleri sistematik olarak inceleyen ilk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Pace’nin temsilcisi olduğu, kendinden önceki inanç sistemini kısmen olumlayan; ancak yeni bir açıklama ve yorum getiren, “iletişim olarak din”in kabul gördüğü yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir süreç olarak dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi ve küçülmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Dindarlık biçimlerini toplumsal statülerle birlikte ele alan ve “toplumsal tabakaların spesifik dindarlığı” üzerine çalışmalar yapan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Temel olarak sosyal düzenin işlememesi, bozulması durumunda ortaya çıkan normsuzluk ve kuralsızlık durumuna ne ad verilir?
Bu soru iptal edilmiştir.
    Ödül ceza sistemiyle ortaya çıkan ve bireylerin davranışlarına etki eden kültürel kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
    Sınavı Bitir

    Yorum Yapın