Sosyolojiye Giriş Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Fiziksel dünya insan etkileşiminden bağımsız olarak var olduğu halde toplumsal dünyanın insanların anlamlı ve amaçlı eylemleriyle kurulduğunu, bu nedenle doğal gerçekliklerle toplumsal gerçekliklerin aynı yöntemle incelenemeyeceğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Toplum üyelerinin normlara uymasını sağlamak için kullanılan, kurala aykırı davranılması halinde öngörülen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama tekniklerinden biri değildir?
Araştırmacının örneklemi gözlemlerken neyin, nerede, ne kadar süre gözlemleneceğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve gözlemlerin nasıl kaydedileceğini belirten gözlem çizelgelerinin kullanıldığı, böylece bilgi toplama yolunun denetim altında tutulduğu gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal teoriyi reddeden, bilim insanlarının yaptığı betimlemelerin sıradan insanların yaptığı betimlemelerden daha geçerli ya da değerli olmadığını ileri süren ve toplumsal araştırmalarda nedenselliğin incelenemeyeceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Durkheim sosyolojisinde benzeşmeye dayalı basit bir işbölümünün olduğu geleneksel toplumlarda görülen düzen ve dayanışma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
İşlevselci analizin en önemli açmazlarından biri toplumu işlevsel birlik halinde bütünleşmiş bir sistem olarak ele alan ve dolayısıyla sistemde bozuk işlevsel olan öğe yokmuş gibi hep olumlu işlevler üzerinde yoğunlaştığını düşünen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumu birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşan bir sistem olarak gören teori aşağıdakilerden hangisidir?
A. Comte’un sosyolojide istikrarlı ilişkileri ve sosyal yapıyı inceleyen çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğal seleksiyon sonucunda çevresine farklılaşarak bütünleşme yoluyla uyum sağlayan toplumların hayatta kaldığını bunu başaramayanların ise yok olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
"Bürokrasiyi insan ilişkilerinin kişisellikten çıkmasına, kişi özgürlüğünün kısıtlanmasına, mekanikleşmeye, boğucu ve tekdüze ilişkiye neden olmaktadır" şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özellikleri arasında yer almaz?
Neoliberal politikalara ve sermaye hâkimiyetine alternatif olarak küresel çözümler üretmek amacıyla ilk olarak 2001’de toplanan küreselleşme karşıtı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
W. W. Rostowe a göre aşağıdakilerden hangisi modern toplumların geçirdiği aşamalardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi evrimci kuramın temel iddiaları arasında yer almaz?
20. yüzyılın ilk çeyreğinde demokratik rejimlerin gerilediği otoriter ve totaliter yönetimlerin ortaya çıktığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumların içindeki ya da aralarındaki güç dağılımlarının toplumsal neden ve sonuçları ile gücün tahsis edilişinde değişimlere yol açan toplumsal ve siyasal çatışmalarla ilgilenen sosyolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Her yurtaşın karar süreçlerinde aktif olarak yer alabildiği yönetim biçimine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi arasında siyasal iktidarın toplumsal alandaki ilişkisine benzer bir ilişki yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi M. Weber'in geleneksel otorite ideal tipine örnek olarak verilemez?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın