Sosyolojiye Giriş Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimlerine ne ad verilir?
Sosyal bilimlerde eleştirel yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Okullarda kızlar neden daha iyi bir performans gösteriyorlar? Bu değişmeyi açıklamak için hangi etkenlere bakmalıyız? soruları sosyolojik araştırmalarda kullanılan aşağıdaki hangi soru türüne girmektedir?
Toplumsal dünyanın doğal-fiziksel dünyadan farklı olmadığını, bu nedenle toplumsal dünyayı incelemek için de doğa bilimlerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin uygulanması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bu soru iptal edilmiştir.
  Sembolik Etkileşimcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Comte’un üç hal yasasına göre insanlık sırasıyla aşağıdaki hangi aşamalardan geçmiştir?
  18. yüzyılda aydınlanma döneminde ortaya çıkan teknolojiye, bilime, ilerlemeye inanan, geleceğe de güven duyan düşünceleri, değerleri, varsayımları içeren ve modernizme karşıt olarak gelişen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  I. Sembolik etkileşimcilik- Harold Garfinkel
  II. Sosyolojiik Fenomenoloji- Alfred Schutz
  III. Etnometodoloji- Erving Goffman
  IV. Çatışma teorisi- Ralf Dahrendorf

  Yukarıdakilerinden hangilerinde sosyolojik yaklaşımlar ve kurucuları doğru olarak eşleştirilmiştir?
  Toplumu toplumsal eylemlerden meydana gelen bir oluşum olarak gören ve sosyolojinin çalışma nesnesini “toplumsal eylem” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  "Küreselcilik” görüşüne, yani dünyanın ekonomi egemenliği, kapitalist piyasanın ve neoliberal ideolojinin hegemonyası altında olduğu görüşüne karşı çıkarak bunun tek yönlü ve tek nedenli bir görüş olduğunu, ekoloji, politika, kültür ve sivil toplum gibi çok boyutu olan bir olguyu sadece ekonomik boyuta indirgemek anlamına geldiğini savunur ve bunun yerine “küresellik” kavramını tercih eder.

  Yukarıdaki düşüncenin sahibi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  Modernleşme Okulu’nun iddialarına karşı çıkan ve azgelişmişliğin ve gelişmişliğin aynı olgudan, kapitalizmden kaynaklandığını savunan kuramcılar aşağıdaki hangi okuldandır?
  Aşağıdakilerden hangisi Giddens’ın modernlik tanımında yer alan kurumlardan biri değildir?
  Giddens'a göre aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ana boyutlarından biri değildir?
  Avrupa dışındaki toplumların uluslararası toplumun bir parçası haline geldiği ve hümanizmin uluslararası düzeyde yerleştiği 1825-1925 yılları arasını kapsar.

  Robertson, küreselleşmenin tarihsel olarak gelişim sürecinin aşağıdaki hangi aşamasından bahsetmektedir?
  Muhafazakârlık ideolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • Toplumsal yaşamda anlam, gösterge ve değerlerin üretim sürecidir. • Egemen bir siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan fikirlerdir. • Toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşünme biçimleridir.

  Yukarıda çeşitli tanımları verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Toplumdaki tüm kurumlan denetim altına alarak kendini var eden ve toplumsal meşruiyetten yoksun devlet tipine ne ad verilir?
  Elit teorisi en genel ifadeyle küçük ve elit bir seçkinler grubunun toplumu yönettiği düşüncesine dayanan _______ tarafından geliştirilen bir siyaset teorisidir.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
  Üretim araçları ve dağılımında kolektif mülkiyete dayalı ya da devlet mülkiyetine dayalı iktisadi ve siyasal sisteme ne ad verilir?
  Sınavı Bitir

  Yorum Yapın