Sosyolojiye Giriş Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerdeki üç temel yaklaşımın ortak özelliğidir?
Toplum üyeleri arasındaki düzenli, kalıcı ve kalıplaşmış ilişkilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’na bağlı olarak ortaya çıkan ve eleştirel teori olarak bilinen yaklaşıma önemli katkıları olan düşünürlerden biri değildir?
Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin çerçevesinde ele alınması kaçıncı yüzyıla dayanır?
Aşağıdakilerden hangisi evrimci kuramın temel iddiaları arasında yer almaz?
Dünya sisteminin merkez, yarı çevre ve çevre ülkeler arasında bir işbölümüne dayandığını iddia eden toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Siyasal iktidarı ekonomik iktidarın yansıması olarak gören ve iktidarın kaynağının ekonomik altyapıda olduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Liberalizm ideolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi otoriter devletin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür olarak Kültür”ün bir örneğidir?
Durkheim, eylem, inanç ve duygu biçimlerinin, yani kültürün failin seçiminden ya da toplumsal dünyayı yorumlamasından çok, toplumsal yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan çıktığını öne sürdüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?
Kültür ve medeniyet arasında bir ayrım yaparak kültürü tanımlayan Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
İşlevselci yaklaşımın aile sosyolojisini egemenliği altına almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kadının işgücü piyasası içerisindeki yerini doğru olarak tanımlayan olgulardan biridir?
En küçük toplumsal kuruma ne ad verilir?
Dini üstyapının bir parçası olarak gören ve “ideoloji olarak din” yaklaşımına sahip olan Marx ve Engels din sosyolojisi içerisinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın dinle ilgili görüşlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?
Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?
“Hukuk Sosyolojisi” kavramı ilk kez hangi düşünür tarafından kullanılmıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın