Sosyolojiye Giriş Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerdeki üç temel yaklaşımın ortak özelliğidir?
Amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın içine nasıl işlediğini göstermek ve ataerkil toplumsal yapı içinde güçsüz durumda olan kadınları güçlendirmek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumun bilimsel olarak incelenmesini sosyoloji olarak adlandıran ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal olguların bireylerin dışında bir gerçeklikleri olduğunu ve bireyler üzerinde baskıcı ve sınırlandırıcı bir güçle donatıldıklarını savunan ve onları sosyolojinin çalışma nesnesi olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
İşlevselci bir toplum modelini benimseyen Durkheim'ın "ahlaki uzlaşı" anlamında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyologlar toplumsal eylemi bilimsel olarak açıklamaya başlamadan önce bireyin eyleme atfettiği anlamı yorumlamak zorundadırlar; görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyolojide toplumsal eyleme, toplumsal etkileşime, anlamlandırma ve yorumlama süreçlerine ağırlık veren, gündelik yaşamla ilgilenen mikro-sosyolojik yönelimli yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal yapı ve kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği dönüşümlere ne ad verilir?
1960’larda Latin Amerika’nın azgelişmişlik durumunu Latin Amerika perspektifinden bakarak analiz etmeye çalışan ve Modernleşme Okulu’na tepki olarak ortaya çıkan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Neoliberal politikalara ve sermaye hâkimiyetine alternatif olarak küresel çözümler üretmek amacıyla ilk olarak 2001’de toplanan küreselleşme karşıtı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Çok otoriter rejimlerde ya da demokrasi rejiminin çokça yerleşmediği toplumlarda görülebilen bir özelliğe sahip olan ve Türkiye’de siyasal kültürde devletin “baba”, bazı karizmatik/geleneksel otoriteye sahip liderlerin “baba” portresi çizmeleriyle oluşan ve Türkiye'deki siyasal kültürü anlamak açısından son derece önemli olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Liberalizm ideolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür"e örnek olarak verilebilir?
Türk Medeni Yasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi boşanma davası açmak için yasal bir neden oluşturmaz?
Weber tarafından üretilen ve din ile politik egemenlik arasındaki ilişki bakımından merkezi öneme sahip olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Din ve ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eden Max Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi modern kapitalizmin gereksinim duyduğu etik ilkelerden biri değildir?
Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?
Sapmayı, kabul görmüş kuralları çiğneme, bozma biçiminde tanımlayan ve kimin sapma gösterdiğini, sapmayı etkileyen kişilik özelliklerini ve yaşamlarına ilişkin koşulların araştırılmasının önemini vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın