Sosyolojiye Giriş Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?
Bilimsel araştırmanın “veri toplama” aşamasından sonraki aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
“Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında olan ve bireyi sınırlandıran kural ve uygulamalar şeklindeki davranış biçimlerine ne ad verilir?
Sosyal teoriyi reddeden, bilim insanlarının yaptığı betimlemelerin sıradan insanların yaptığı betimlemelerden daha geçerli olmadığını ileri süren ve toplumsal araştırmalarda nedenselliğin incelenemeyeceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Toplum üyelerinin normlara uymasını sağlamak için kullanılan, kurala aykırı davranılması halinde öngörülen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Sembolik etkileşimin en önemli ve en güçlü aracı aşağıdakilerden hangisidir?
“Kapital” adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi modern sosyolojiyi temellendiren önemli teorilerden biridir?
Sosyolojide açıklamaya dayalı niceliksel yöntemin yanı sıra anlamaya/yorumlamaya dayalı niteliksel yöntemin de kullanılması gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin toplumsal yaşamı analiz etmeye yönelik bağımsız bir disiplin olarak gelişimine katkıda bulunan ilk dönem düşünürlerden biridir?
Robertson’a göre, küreselleşmenin tarihsel gelişimin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Evrim sürecini mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş olarak açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
II. Dünya Savaşı’ndan 1970’lerin sonuna kadar hâkim olan sermaye birikim modeli ve üretim örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Küreselleşmeyi zaman ve mekân bağlamında açıklamaya çalışan, küresel sistem ulus devletler, kapitalist dünya ekonomisi, uluslararası iş bölümü ve askeri bir dünya düzeninden oluşmaktadır; görüşünü savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Neoliberal politikalara ve sermaye hâkimiyetine alternatif olarak küresel çözümler üretmek amacıyla ilk olarak 2001’de toplanan küreselleşme karşıtı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi muhafazakârlık ideolojisinin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi otoriter devletin özelliklerinden biri değildir?
Siyaset sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Siyaset ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Geleneksel otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın