Sosyolojiye Giriş Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Ailenin; ebeveyn, çocuk ve diğer akrabaların düzenli olarak belirli şekilde etkileşimde bulunması ile oluşan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Felsefi olarak varoluşçuluğa, nihilizme ve anarşizme ve Hiedegger, Nietzsche, Sartre ve Wittgenstein’ın düşüncelerine dayanan sosyal bilimlerle sanat ya da edebiyat arasında bir fark görmeyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin çerçevesinde ele alınması kaçıncı yüzyıla dayanır?
İlk olarak Durkheim’ın çalışmalarında şekillenen, daha sonra sosyal antropolojide Radcliffe-Brown ve Malinowski tarafından geliştirilen son olarak da Amerikan sosyolojisinde Parsons tarafından geliştirilen yaklaşımın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
1960’larda toplumsal değişme literatüründe hâkim olmuş, evrimci yaklaşımın devamı olarak da görülebilecek olan, Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın yapısal işlevselci yaklaşımından etkilenerek geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Giddens’a göre aşağıdakilerden hangisi küresel sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?
Demokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yasal-akılcı otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kültürleri kendi içinde değerlendirmek ve yargılamak gerektiği, kültürlerin dışardan yargılanamayacağı düşüncesine ne ad verilir?
Kültür ve medeniyet arasında bir ayrım yaparak kültürü tanımlayan Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Kültürü paylaşılan semboller ve/veya anlamlar sistemi olarak gören antropolog aşağıdakilerden hangisidir?
T. Parsons’ın kadınlar için aile içerisinde sunduğu rol modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özelliklerinden biri değildir?
En küçük toplumsal kuruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Max Weber’in toplumsal tabakalaşma ve din arasındaki ilişkiye dair analizi ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Din ve aile ilişkisi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dini üstyapının bir parçası olarak gören ve “ideoloji olarak din” yaklaşımına sahip olan Marx ve Engels din sosyolojisi içerisinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde yer alır?
Suçu kapitalist toplumun doğal bir ürünü olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Sosyolojisi alanında yer alan sosyalleşme çeşitlerinden biri değildir?
Kentin farklı nitelikleri olan bölgeleri olduğunu ve bazı bölgelerin suça diğerlerine göre daha hazır olduğunu vurgulayan suç yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın