Sosyolojiye Giriş Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?
Toplumsal ya da sosyal bir grup tarafından önemli görülen ideal ve inançlara ne ad verilir?
Nitel araştırma yönteminde verilerin değerlendirilmesinde araştırmacı tarafından belirli kriterlere göre seçilerek, önceden belirlenmiş bir konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş olan bir grup insanla yapılan ve standartlaştırılmış veri toplama araçlarının kullanılmadığı görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
Hipotetik tümdengelim yolunu kullanarak belirli bir teorik yapı içinde geliştirilmiş hipotezleri sınayan ve insan davranışına ilişkin tahminlerde bulunmayı sağlayacak genel yasaları ortaya koymayı amaçlayan sosyal bilim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimlerine ne ad verilir?
Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin çerçevesinde ele alınması kaçıncı yüzyıla dayanır?
Toplumu toplumsal eylemlerden meydana gelen bir oluşum olarak gören ve sosyolojinin çalışma nesnesini "toplumsal eylem" olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında ortaya çıkan sosyal problemlerin de sosyal fizik olarak adlandırdığı pozitif bir bilimin gelişimi ile aşılacağını ve bu yeni bilimle toplumun yeni bir yapıya kavuşturulacağını düşünen ve bu nedenle bazı çevrelerin “ilk sosyolog, ilk sosyalist” olarak nitelendirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyolojide toplumsal eyleme, toplumsal etkileşime, anlamlandırma ve yorumlama süreçlerine ağırlık veren, gündelik yaşamla ilgilenen mikro-sosyolojik yönelimli yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumda düzen ve dayanışmanın kaynağı "işbölümü ve uzlaşma" düşüncesinde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesine göre dünyayı anlama ve açıklamanın tek yoludur ?
Robertson’a göre, küreselleşmenin tarihsel gelişiminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
"Günümüzde modern toplamları biçimlendiren ekonomik, siyasal ve toplumsal değişimlerin arkasındaki esas güç küreselleşmedir" görüşünde olan yaklaşımcılar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?
1960’larda toplumsal değişme literatüründe hâkim olmuş, evrimci yaklaşımın devamı olarak da görülebilecek olan, Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın yapısal işlevselci yaklaşımından etkilenerek geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Liberalizm ideolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türkiye’de salt muhafazakâr siyaset sisteminin merkezinde yer alan bir olgu olmamakla birlikte, siyasetin tüm alanına, siyasetteki tüm tartışmalara egemen olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Geleneksel otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi muhafazakârlık ideolojisinin özelliklerinden biri değildir?
İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın