Sosyolojiye Giriş Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

1980’lerde etkinlik kazanan, klasik liberalizm anlayışının yeniden değerlendirilmesini ve yorumlanmasını içeren düşünce bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
Evrimi basitten karmaşığa doğru gerçekleşen bir ilerleme süreci içinde yapısal olarak farklılaşan parçaların artan oranda karşılıklı bağımlı hale gelmesi olarak açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Fransız Devrimi sonrasındaki endüstri toplumu aşamasında ortaya çıkan sorunları analiz etmeye yönelik pozitif bir bilimin gerekliliğini savunan, çalışmalarına bu yönde ağırlık veren ve “sanayi toplumu” kavramını ilk kullanan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın içine nasıl işlediğini göstermek ve ataerkil toplumsal yapı içinde güçsüz durumda olan kadınları güçlendirmek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Kadının kamusal dünyaya girişinin yasal ve geleneksel engellerle durdurulmakta olduğunun ve bunun da kadının ezilmişliğinin nedenir düşüncesinde olan ve toplumdaki kadının fiziksel ve entelektüel olarak kapasitesinin sınırlı olduğu düşüncesine karşı çıkarak toplumsal cinsiyet adaleti isteyen feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangidir?
Parsons’un kadınlar için aile içerisinde sunduğu rol modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Medeni Yasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir toplumun ya da toplumsal grubun varlığını devam ettirebilmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu düşünülen düşünce ve ilkelere ne ad verilir?
Özel olarak Durkheim, eylem, inanç ve duygu biçimlerinin, yani kültürün failin seçiminden ya da toplumsal dünyayı yorumlamasından çok, toplumsal yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan çıktığını öne sürdüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?
Kültürün değişmez ve çok güçlü, içinde yer alan bireylerin de onun bir nevi esiri olduğu düşüncesine ne ad verilir?
Düne kadar cep telefonu sahibi olmayan insanların, cep telefonu edindikten sonra toplum içindeyken çevrelerindeki insanları rahatsız edecek şekilde bağıra bağıra telefonla konuşmaları aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?
Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?
Din ve ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eden Max Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi modern kapitalizmin gereksinim duyduğu etik ilkelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in “Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi” adlı eserinde ortaya koyduğu rasyonel teodise türlerinden biri değildir?
Sapmanın temelinde toplumsal tepki olduğunu vurgulayarak sapmayı birincil ve ikincil sapma olarak iki gruba ayıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Okulu bir sosyal sistem olarak ele alan ve okuldaki süreçlerin niteliğini toplumsal gereksinimlerin belirlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Laisizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman Anayasa'ya girmiş ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın