Sosyolojiye Giriş Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Toplumsal değişme toplumsal evrimle gerçekleşir, toplumlar mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardan organik dayanışmaya doğru toplumlara doğru evrilirler ve evrimin temelinde işbölümü olgusu yer alır.
Yukarıdaki görüşün sahibi olan düşünür kimdir?
Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal normlar tarafından sürekli olarak tekrarlanan, onaylanan, sürdürülen, toplumun yerleşik görünümlerini yansıtan ve toplumsal olarak örgütlenmiş olan toplumsal davranış kalıplarına ne ad verilir?
En genel tanımı ile sosyal ve fiziksel dünyanın gözlem ve deneyle test edilerek inceleneceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Egemen kültürel değerlere topyekûn bir şekilde karşı gelen grupların yaşam biçimlerine işaret etmek üzere kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kültürel Sermaye kavramını ilk kez kullanan ve bireyler ne kadar çok kültürel sermayeye sahipse, eğitim ve mesleki sistemde o oranda başarılı olacaklardır görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Frankfurt Okulu kuramcılarından hangisi diğerlerinden farklı olarak teknolojik yeniliklerin ve popüler sanatın potansiyeli konusunda iyimser bir bakış açısına sahiptir?
I.Televizyon
II.Klasik müzik
III.Edebiyat

Yukarıdakilerden hangileri yüksek kültüre örnek olarak verilebilir?
Tahakkümün en temel ve evrensel biçiminin erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümü olduğunu, toplumun ataerkil ve erkek egemen bir toplum olduğunu ve ailenin erkek otoritesini süreklileştiren önemli bir kurum olduğunu ileri süren feministler aşağıdakilerden hangisidir?
İşlevselcilerin iddia ettiği gibi geniş aile endüstrileşmeyle birlikte çekirdek aileye dönüşmemiş, aksine çekirdek aile endüstri toplumundaki yeni yaşam koşullarına uyum sağlayabilmek için geniş aile haline gelmeye başlamıştır.

Yukarıdaki görüşün sahibi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddetin meydana gelme biçimlerinden biri değildir?
Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine ne ad verilir?
“Sezar’ın hakkı Sezar’a benimki de bana” sözünü söylediği iddia edilen İsa peygamberin aşağıdaki hangi kurumlar arasındaki ayrıma işaret ettiği savunulur?
Din ve toplum ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Din ile siyaset arasında kesin bir ayrım yapan ve toplumda dinin sınırlı rol oynadığını savunan doktrine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Weberin “Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi” adlı eserinde ortaya koyduğu rasyonel teodise türlerinden biri değildir?
Sapma hastalığı ya da anormalliğin bedenden çok zihinde temellendiğini kabul eden ve suçu açıklarken kişilik tiplerine yoğunlaşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Okulu bir sosyal sistem olarak ele alan ve okuldaki süreçlerin niteliğini toplumsal gereksinimlerin belirlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın