Sosyolojiye Giriş Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Comte’un üç hal yasasına göre insanlık sırasıyla aşağıdaki hangi aşamalardan geçmiştir?
Din ve vicdan özgürlüğü unsurunu demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi olarak konumlandıran temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Küreselleşmenin ulus devletin ekonomi ve diğer alanlardaki egemenliğini ve kontrolünü zayıflattığını düşünen yaklaşım hangisidir?
Sosyolojinin pozitivist yöntem yerine, yorumlayıcı yöntemi kullanması gerektiğini ilk kez iddia ederek sosyolojinin gelişimine büyük bir hız kazandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Geliştirilmiş bir kültürü yaşama geçiren ve yüksek kültür-aşağı kültür ayrımını redderek herhangi bir kültürel tabaklaşmayı oluşturacak bir yaklaşımdan önemli bir kopuşun gerçekleştiğini ve böylelikle modern kültürü meşru bir alan olarak tanımlayan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Homofobi, ırkçılık, yabancı korkusu ve Islamofobi gibi ayrımcılıklara yol açan kültürel düşünüş ve davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Kültür, halkın ananelerinden, eğilimlerinden, örflerinden, sözlü ve yazı edebiyatından, estetik ve iktisadi ürünlerinden oluşur; şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür"e örnek olarak verilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi varoluşçu feminizme göre yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi boşanma davası açmak için yasal bir neden oluşturmaz?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik şiddete örnek olarak verilebilir?
"Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni" adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi Kehrer’in din ve aile arasındaki ilişkiler için önerdiği inceleme konularından biri değildir?
Pace’nin temsilcisi olduğu, kendinden önceki inanç sistemini kısmen olumlayan; ancak yeni bir açıklama ve yorum getiren, “iletişim olarak din”in kabul gördüğü yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in “Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi” adlı eserinde ortaya koyduğu rasyonel teodise türlerinden biri değildir?
“Sezar’ın hakkı Sezar’a benimki de bana” sözünü söylediği iddia edilen İsa peygamberin aşağıdaki hangi kurumlar arasındaki ayırıma işaret ettiği savunulur?
Aşağıdakilerden hangisi etiketleme kuramının temsilcilerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Sosyolojisinin eğitim-öğretim kurumlan içinde toplumsal yaşam bakımından incelediği konulardandır?
Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın