Sosyolojiye Giriş Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

I. Felsefi olarak Auguste Comte’a dayanmaktadır.
II. Sosyal teori de dahil olmak üzere bütün örgütlü inanç sistemlerini ve bütün ideolojileri reddeder.
III. Bilime, teknolojiye, ilerlemeye inanır ve güvenir.
IV. Yaşamın çok karmaşık olduğunu ve hızlı bir şekilde değiştiğini, bu nedenle de nedenselliğin incelenemeyeceğini savunur.

Postmodern yaklaşımla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?
Toplumsal yaşamın toprağın ekilip biçilmesine bağlı olduğu toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?
I. Postmodernizm; akıl, ilerleme ve rasyonelleşme düşünceleri üzerine kuruludur.
II. Feminist yaklaşım; klasik ve modern sosyolojide yer alan bütün sosyolojik yaklaşımlara eleştirel bakmıştır.
III. Postmodern teoriler; modern olarak adlandırılan çağ ile onun nedensellik ilkesine ve akılcı düşünmeye dayalı bilim anlayışının iflas ettiğine inanırlar.
IV. Etnometodoloji; toplum üyelerinin kendi toplumsal dünyalarını inşa ederek kullandıkları yöntemlerle ilgilenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Durkheim'e göre, benzeşmeye dayalı basit iş bölümünün olduğu geleneksel toplumlarda görülen dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumu birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşan bir sistem olarak ele alan teori aşağıdakilerden hangisidir?
1750-1875 yılları arasında gerçekleşen bu aşamada uluslararası ilişkiler formelleşmeye başlamış, ulusalcılık ve uluslararasıcılık gibi kavramlar tartışılmaya başlanmıştır.
Robertson, küreselleşmenin tarihsel olarak gelişim sürecinin aşağıdaki hangi aşamasından bahsetmektedir?
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Bağımlılık Okulu'nun başlıca kuramcıları arasında yer alır?
Çok sayıda teorisyen, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte modern endüstriyel toplumdan bir sonraki aşamaya geçildiğini savunmuş ve bu aşamayı çeşitli şekillerde adlandırmışlardır.

Buna göre aşağıdaki kavram-düşünür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
"İktidar Seçkinleri" adlı çalışma aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault’nun iktidar olgusuna ilişkin değerlendirmeleri içinde yer almaz?
Liberalizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Genel olarak işlevselci sosyoloji, özel olarak _____ , eylem, inanç ve duygu biçimlerinin, yani kültürün failin seçiminden ya da toplumsal dünyayı yorumlamasından çok, toplumsal yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan çıktığını öne sürer.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıla kadar kültür kavramının sahip olduğu anlamlardan biridir?
Bir bilimsel disipline, bilim topluluğuna belirli bir süre için model oluşturan ve topluluğun üyeleri tarafından yaygın olarak kabul edilen kuramsal çerçeveye ne ad verilir?
Parsons'ın aile içinde kadınların aşağıdaki hangi rollerde uzmanlaşması gerektiği iddiası eleştirilmiştir?
Kadınların ezilmişliğinin kaynağının ataerkillik olduğunun savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman Anayasa'ya girmiş ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir?
Temel olarak fenomenolojik olan ve yaklaşımına göre, din kendinden başka hiç birşeye indirgenmemeli ve "din olarak din" yaklaşımıyla ele alınmalıdır görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Bazı insanların doğuştan suça eğilimli olduğunu, bu kişilerin bir takım ruhsal anormallikler sergilediğini ve suçlu insanların, kafa yapılarından hemen tanınabileceğini iddia suç bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Sapmanın biyoloji, anomi, toplumsal düzensizlik ya da etiketler gibi etkenler tarafından belirlendiği düşüncelerinin kabul görmediği ve teorinin temel savunusunun, bireylerin etkin bir biçimde kapitalist düzenin eşitsizliklerine bir tepki olarak sapkın davranışlar içinde bulunduklarını nitelendiren yaklaşımlar aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın