Sosyolojiye Giriş Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Felsefi olarak varoluşçuluğa, nihilizme ve anarşizme ve Hiedegger, Nietzsche, Sartre ve Wittgenstein’ın düşüncelerine dayanan sosyal bilimlerle sanat ya da edebiyat arasında bir fark görmeyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Pozitivist yaklaşıma göre toplumsal araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerdeki üç temel yaklaşımın ortak özelliğidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biridir?
Kendimize, kimliğimize ve niteliklerimize ilişkin algı ve düşüncelerimizin bütününe ne ad verilir?
Toplumun aktif, yaratıcı ve yorumlama kabiliyeti olan insan özneler tarafından gündelik yaşamda her gün yeniden inşa edildiğini savunan ve böylece bireyleri toplumsal dünyanın şekillenmesinde daha aktif olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal olguların bireylerin dışında bir gerçeklikleri olduğunu ve bireyler üzerinde baskıcı ve sınırlandırıcı bir güçle donatıldıklarını savunan ve onları sosyolojinin çalışma nesnesi olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Özellikle modern toplumda artış eğiliminde olduğunu düşündüğü intihar tipleri ve oranlarıyla ilgilenen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihsel gelişmenin anlaşılmasında üretim ilişkilerinin kritik bir öneme sahip olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin gelişimine katkıda bulunan sosyologlardan biri değildir?
Evrim sürecini mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş olarak açıklayan toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?
Toplumsal değişme sürecinde karizmatik otoritenin önemini vurgulayan ve karizmatik otoritenin hem geleneksel hem de modern toplumun yapısını dönüştürdüğünü iddia eden toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Metropol ve uydu kavramlarını kullanarak kapitalist üretim biçiminin güçlü merkez ülkeler ve onlara bağımlı oldukları için azgelişmiş olan çevre ülkeler yarattığını iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx’ın doğu toplumlarında yaşanan değişimleri açıklayabilmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Elit teorisyenleri arasında yer alan ve “İktidar Seçkinleri” adlı eseri yazan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Michel Foucault’nun iktidar olgusuna ilişkin değerlendirmeleri içinde yer almaz?
Geleneksel otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ideoloji kavramının özelliklerden biri değildir?
İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın