Sosyolojiye Giriş Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

I. Fransız Devrimi
II. Tarım Devrimi
III. Endüstri Devrimi

Yukarıdakilerden hangileri bir bilim olarak sosyolojinin doğuşunda etkili olduğu söylenebilir?
Kadınların siyasal sistemde erkeklerden daha az temsil edilmesi ya da toplumda zenginliğin eşitsiz bir şekilde dağılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyologların araştırmalarında sordukları soru tiplerinden biri değildir?
I. Karşılıklı anlayış ve saygıya dayanan bir dayanışma oluşmasını sağlar ve bu dayanışmayı güçlendirir.
II. Bugüne kadar tartışmasız kabul edilen inançları eleştirme, kesin olduğu iddia edilen görüşleri çözümleme ve sorgulama alışkanlığı kazanmaktır.
III. Hem kendi yaşamımızı ve sorunlarımızı hem de çevremizdeki insanları daha iyi anlamamızı sağlar.
IV. Sosyolojik imgelemi kullanmak demektir.

Sosyolojik düşünmek ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Ampirik olması
II.Sistematik olması
III.Teorik olması

Yukarıdakilerden hangileri Pozitivist Yaklaşımın, Yorumlayıcı Yaklaşımın ve Eleştirel Yaklaşımın ortak özelliklerindendir?
I. Postmodernizm; akıl, ilerleme ve rasyonelleşme düşünceleri üzerine kuruludur.
II. Feminist yaklaşım; Klasik ve modern sosyolojide yer alan bütün sosyolojik yaklaşımlara eleştirel bakmıştır.
III. Postmodern teoriler, modern olarak adlandırılan çağ ile onun nedensellik ilkesine ve akılcı düşünmeye dayalı bilim anlayışının iflas ettiğine inanırlar.
IV. Etnometodoloji; toplum üyelerinin kendi toplumsal dünyalarını inşa ederek kullandıkları yöntemlerle ilgilenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Toplumu birbiriyle bağlantılı parçalardan oluşan bir sistem olarak ele alır.
II. Toplumsal yaşamın incelenmesinde pozitivist sosyal bilim anlayışına dayalı bir yöntem benimsemiştir.
III. Evrimci bir toplumsal değişme teorisi sunar.

Yukarıda özellikleri sıralanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Post-kapitalist toplumda çatışmanın üretim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar arasında değil otoriteyi uygulayanlar ile ona tabi olanlar arasında ortaya çıkacağını savunan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Durkheim'e göre, benzeşmeye dayalı basit iş bölümünün olduğu geleneksel toplumlarda görülen dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumu evrimci ve pozitivist bir kavramsal çerçevede ele alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
I. Kültürel nedenler
II Demografik nedenler
III. Doğal nedenler

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal değişmenin nedenlerindendir?
1960’larda Latin Amerikalı akademisyenlerin azgelişmişliği Latin Amerika perspektifinden açıklama çabalarını içeren bir dizi kurama verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?
Parsons, Durkheim ve Tönnies’in ikili toplum modelinden etkilenerek toplumları geleneksel ve modern toplumlar olarak ikili bir yapıda ele almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplumların kalıp değişkenliklerinden biri değildir?
Geç modernlikle ilgili çalışmalarında modernliğin akışkan bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Çok sayıda teorisyen, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte modern endüstriyel toplumdan bir sonraki aşamaya geçildiğini savunmuş ve bu aşamayı çeşitli şekillerde adlandırmışlardır.

Buna göre aşağıdaki kavram-düşünür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Küresel olanla yerel olanın sürekli etkileşim halinde olması sonucunda “küyerel” olanın ortaya çıktığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
İlkesel olarak nüfusun daha az görüldüğü ve her yurttaşın karar süreçlerinde aktif olarak yer alabildiği yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Amerika Birleşik Devletleri'nin seçkinlerini analiz edip bunları da üç ayrı seçkinler olarak; siyasal elitler, askeri elitler ve büyük şirket yöneticileri olan elitler olarak belirleyen teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Güç-otorite ilişkisi çerçevesinde, iktidarın meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerinden kaynaklanan otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Baba ile çocuk arasındaki ilişkiye benzer bir biçimde siyasal gücün vatandaşları adına karar alabilme yetisine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın