Sosyolojiye Giriş Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Önceki çalışmalarda ortaya çıkan davranışların tekrarlanıp tekrarlanmadığını gözlemeye yönelik olan, genellikle bir gözlem formunun kullanıldığı nitel araştırma veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?
İki bisikletlinin çarpışmamak için didonlarını kırmaları ya da yapılan bir saldırıya karşı kendilerini savunmaları veya muhtemel saldırılar için önlem almaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
I. Kimya
II. Fizik
III. Ekonomi

Yukardakilerden hangileri doğa bilimlerindendir ?
Durkheim'e göre modern toplumlarda iş bölümü sonucunda farklılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan dayanışma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Sanayi toplumunun geleceğine ve ilerlemeye inanan, feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında ortaya çıkan sosyal problemleri sosyal fizik olarak adlandırdığı pozitif bir bilimin gelişimi ile aşılacağını ve bu yeni bilimle toplumun yeni bir yapıya kavuşturulacağını düşünen ve bu nedenle de bazı çevrelerce "ilk sosyolog, ilk sosyalist" olarak nitelendirilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işlevselcilik için söylenemez?
Taklitler, temsiller ve simülasyonların gerçekten daha baskın hale geldiği dünyayı hipergerçeklik olarak adlandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal değişme, toplum tipleri üzerinden incelendiğinde ilk önemli gelişmenin aşağıdaki dönemlerden hangisinde olduğu görülmüştür?
Evrimci yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Eagleton'ın ideoloji tanımlarından biri değildir?
Yönetilenlerin liderde "kutsallık ve kahramanlık" özellikleri aradığı otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Güçlü bir kişi ya da grubun yönetimi olarak tanımlanan devlet tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal sistem ya da siyasi iktidarın baskıdan çok geniş toplum kesimlerinin ona rıza göstermesi sonucu ortaya çıkan egemenlik biçimine ne denir ?
I. Opera
II.Klasik müzik
III. Rock müzik

Yukarıdakilerden hangileri yüksek kültüre örnek olarak verilebilir?
"Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni" adlı eserinde ataerkil ailenin kurulmasıyla birlikte hem kadınların hem de çocukların erkek otoritesine tabi hale geldiklerini ileri süren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de Le Play ekolünün öncüsü ve en önemli temsilcisi aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?
Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman Anayasa'ya girmiş ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir?
Pace’nin temsilcisi olduğu, kendinden önceki inanç sistemini kısmen olumlayan; ancak yeni bir açıklama ve yorum getiren, “iletişim olarak din”in kabul gördüğü yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk sosyolojisinin genel olarak üzerinde çalıştığı konulardan biri değildir?
Bir toplum ya da gruptaki, istenir ve doğru olana ilişkin ideal ilkeleri tanımlayan özgürlük ve eşitlik gibi prensiplere ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın