Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Adliye alanında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
OsmanlI Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğu Trakya bölgesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe konulmasıyla savaşılmadan elde edilmiştir?
Milletin güvenini kazanmış kişilerin katılacağı milli bir kongrenin Sivas’ta toplanması düşüncesi ilk kez nerede gündeme getirilmiştir?
Türkiye’ye karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletten dış yardım alınabileceği kararı ilk kez aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?
Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması değerlendirildiğinde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biridir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program, aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nden önce, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarım sektöründe görülen özelliklerden biri değildir?
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Lozan Barış Antlaşmasının içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te kesintiye uğramasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın