Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?
Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?
Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı içinde yer alan Ortodoks tebaanın koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?
OsmanlI ordusu içinde Avrupa tarzında düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nde 1831’de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri değildir?
Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
OsmanlI Devleti’nin, Avusturya’ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Birinci Dünya Savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir?
Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangi tarihte çekilmiştir?
Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi dönemde başlamıştır?
Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın