Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1871 yılında toplanan ve “Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
III. Selim Dönemi’nde hazırlanan raporlarda en fazla üzerinde durulan ve yenileşme (reform) yapılması gerektiği düşünülen alan aşağıdakilerden hangisidir?
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclislerinin üyeleri arasında yer almaz?
Osmanlı Devleti’nin, itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
OsmanlI Devleti’nde tüm bireyler için ilköğretimi zorunlu hale getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?
IV. Murat Dönemi’nde Safevi Devleti ile imzalanan ve günümüzdeki Türkiye-İran sınırının belirlendiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI Devleti’nde 17. yüzyılda yaşanan buhranın dış sebeplerinden biri değildir?
Birinci Dünya Savaşı’nda, Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
II. Abdülhamid rejimine karşı gösterilen ilk tepki aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'nde askeri alanda yapılan düzenlemelerden biridir?
II. Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden biri olan “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesinin ilk kez dile getirildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın