Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı'ndan sonra hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışan gizli derneklerden biri olan Vatan ve Hürriyet Derneği'nin kurucularından biridir?
OsmanlI Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
1881’de ilan edilen kararname ile AvrupalIların alacaklarına karşılık, OsmanlI Devleti’nin vergi toplama yetkisinin bir kısmına ve bazı önemli gelir kaynaklarına el koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?
III. Selim Dönemi’nde hazırlanan raporlarda en fazla üzerinde durulan ve yenileşme (reform) yapılması gerektiği düşünülen alan aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde bütün tebaaya “vatandaş” statüsü tanıyan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
23 Aralık 1876 tarihinde İstanbul’da toplanan Tersane Konferansında çözülmeye çalışılan konu aşağıdakilerden hangisidir?
IV. Murat Dönemi’nde Safevi Devleti ile imzalanan ve günümüzdeki Türkiye-İran sınırının belirlendiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nde tüm bireyler için ilköğretimi zorunlu hale getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest ticaret ilkeleri içeren ve OsmanlI Devleti’ni ekonomik açıdan Avrupa’ya bağımlı hale getiren antlaşma (1838) aşağıdakilerden hangisidir?
II. Abdülhamit Dönemi'ndeki en etkili düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın