Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
II. Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Kanun-ı Cedit tasarısı aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından hazırlanmıştır?
Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Misak-ı Millîyi kabul eden son OsmanlI Meclis-i Mebusan’ı aşağıdaki seçimlerden hangisi sonrasında toplanmıştır?
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
I. Dünya Savaşı’nda Kanal Cephesini komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Paşa’nın 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Son OsmanlI Meclis-i Mebusanı’nda kabul edilen Misak-ı Milli belgesinde yer almaz?
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program, aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?
OsmanlI Devleti’nde Adam Smith’in görüşlerinden etkilenerek ilk klasik iktisat kitabını yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde sanayi alanında görülen özelliklerden biri değildir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı olmasıyla TBMM Başkanlığına seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın