Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen seçimler kaç yılında yapılmıştır?
III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?
Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
1871 yılında toplanan ve “Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir?
Mustafa Kemal Paşa’nın, 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
geçmelerini istemesi 10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi’ne göre, karışıklık çıktığı takdirde İtilaf Devletleri tarafından işgal edilebilecek altı vilayetten biri değildir?
Konya, Bağdat ve Basra Körfezi’ne kadar uzanan demiryolu hattının yapım imtiyazını alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan’a sadece boğazlar konusunu görüşmek için katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda ekonomik, mali sistemi yönlendirmek ve canlandırmak için bir banka kurulması düşüncesinin belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan düzenlemelerden biri değildir?
Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın